Vương Hậu 14 Tuổi

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Vương Hậu 14 TuổiĐối đãi với người phản bội mình, quay lại thời gian, xé xuống ngụy trang của hắn, dẫm bẹp hắn già mồm cãi láo, dụ hoặc hắn yêu chính mình sau đó hung hăng ném hắn đi, đem hắn nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục.Còn người thầm mến mình tình nguyện vì chính mình tan xương nát thịt thì làm gì bây giờ?Quay đầu lại, sủng ở trong tay, yêu ở trong lòng, dạy dỗ thật tốt, dưỡng thành một lão công nhị thập tứ hiếu.“Nếu kiếp này còn có thể quay lại từ đầu, ta nhất định. . . Sẽ không mù. . . mắt.”“Nàng nhớ kỹ cho ta, nếu có đời sau, nàng dám phụ ta, dù đuổi tới địa ngục ta cũng sẽ làm nàng tan xương nát thịt.”Tam sinh trên đài, duyên định kiếp sau.Nếu thời gian có thể đảo lưu, ta cho ngươi nhất thế tình duyên.Nếu thời gian có thể đảo lưu, đạp núi sông, đốt thiên địa, chúng ta cũng phải ở cùng nhau.
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Vương Hậu 14 TuổiĐối đãi với người phản bội mình, quay lại thời gian, xé xuống ngụy trang của hắn, dẫm bẹp hắn già mồm cãi láo, dụ hoặc hắn yêu chính mình sau đó hung hăng ném hắn đi, đem hắn nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục.Còn người thầm mến mình tình nguyện vì chính mình tan xương nát thịt thì làm gì bây giờ?Quay đầu lại, sủng ở trong tay, yêu ở trong lòng, dạy dỗ thật tốt, dưỡng thành một lão công nhị thập tứ hiếu.“Nếu kiếp này còn có thể quay lại từ đầu, ta nhất định. . . Sẽ không mù. . . mắt.”“Nàng nhớ kỹ cho ta, nếu có đời sau, nàng dám phụ ta, dù đuổi tới địa ngục ta cũng sẽ làm nàng tan xương nát thịt.”Tam sinh trên đài, duyên định kiếp sau.Nếu thời gian có thể đảo lưu, ta cho ngươi nhất thế tình duyên.Nếu thời gian có thể đảo lưu, đạp núi sông, đốt thiên địa, chúng ta cũng phải ở cùng nhau.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Hết Thảy Từ Đầu 1
 2. Chương 2: Hết Thảy Từ Đầu 2
 3. Chương 3: Hết Thảy Từ Đầu 3
 4. Chương 4: Hết Thảy Từ Đầu 4
 5. Chương 5: Hết Thảy Từ Đầu 5
 6. Chương 6: Hết Thảy Từ Đầu 6
 7. Chương 7: Hết Thảy Từ Đầu 7
 8. Chương 8: Hết Thảy Từ Đầu 8
 9. Chương 9: Hết Thảy Từ Đầu 9
 10. Chương 10: Hết Thảy Từ Đầu 10
 11. Chương 11: Hết Thảy Từ Đầu 11
 12. Chương 12: Đảo Loạn Thiên Hạ 1
 13. Chương 13: Đảo Loạn Thiên Hạ 2
 14. Chương 14: Đảo Loạn Thiên Hạ 3
 15. Chương 15: Đảo Loạn Thiên Hạ 4
 16. Chương 16: Đảo Loạn Thiên Hạ 5
 17. Chương 17: Đảo Loạn Thiên Hạ 6
 18. Chương 19: Đảo Loạn Thiên Hạ 8
 19. Chương 20: Đảo Loạn Thiên Hạ 9
 20. Chương 21: Đại Triển Thần Uy 1
 21. Chương 22: Đại Triển Thần Uy 2
 22. Chương 23: Đại Triển Thần Uy 3
 23. Chương 24: Đại Triển Thần Uy 4
 24. Chương 25: Đại Triển Thần Uy 5
 25. Chương 26: Đại Triển Thần Uy 6
 26. Chương 27: Đại Triển Thần Uy 7
 27. Chương 28: Đại Triển Thần Uy 8
 28. Chương 29: Đại Sát Tứ Phương 1
 29. Chương 30: Đại Sát Tứ Phương 2
 30. Chương 31: Đại Sát Tứ Phương 3
 31. Chương 32: Đại Sát Tứ Phương 4
 32. Chương 33: Đại Sát Tứ Phương 5
 33. Chương 34: Đại Sát Tứ Phương 6
 34. Chương 35: Đại Sát Tứ Phương 7
 35. Chương 36: Đại Sát Tứ Phương 8
 36. Chương 37: Đại Sát Tứ Phương 9
 37. Chương 38: Đại Sát Tứ Phương 10
 38. Chương 39: Đại Sát Tứ Phương 11
 39. Chương 40: Đại Sát Tứ Phương 12
 40. Chương 41: Đại Sát Tứ Phương 13
 41. Chương 42: Đại Sát Tứ Phương 14
 42. Chương 43: Đại Sát Tứ Phương 15
 43. Chương 44: Đại Sát Tứ Phương 16
 44. Chương 45: Đại Sát Tứ Phương 17
 45. Chương 46: Đại Sát Tứ Phương 18
 46. Chương 47: Đại Sát Tứ Phương 19
 47. Chương 48: Đại Sát Tứ Phương 20
 48. Chương 49: Độc Tôn Y Hoàng 1
 49. Chương 50: Độc Tôn Y Hoàng 2
 50. Chương 51: Độc Tôn Y Hoàng 3
 51. Chương 52: Độc Tôn Y Hoàng 4
 52. Chương 53: Độc Tôn Y Hoàng 5
 53. Chương 54: Độc Tôn Y Hoàng 6
 54. Chương 55: Lôi Đài Thành Thánh 1
 55. Chương 56: Lôi Đài Thành Thánh 2
 56. Chương 57: Lôi Đài Thành Thánh 3
 57. Chương 58: Lôi Đài Thành Thánh 4
 58. Chương 59: Lôi Đài Thành Thánh 5
 59. Chương 60: Lôi Đài Thành Thánh 6
 60. Chương 61: Lôi Đài Thành Thánh 7