Vũ Thần

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online.Thiên tài là như thế nào?Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online.Thiên tài là như thế nào?Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!

Danh Sách Chương:

 1. Q.1 - Chương 1: Hạ Gia Lục Tử
 2. Q.1 - Chương 2: Hồ Trung Kỳ Ngộ
 3. Q.1 - Chương 3: Thần Luyện Phong Ba
 4. Q.1 - Chương 4: Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu Luyện
 5. Q.1 - Chương 5: Đột Phá Đệ Lục Tầng
 6. Q.1 - Chương 6: Hồ Hùng
 7. Q.1 - Chương 7: Hỗn Nguyên Kình
 8. Q.1 - Chương 8: Chính Thính Vãn Thiện
 9. Q.1 - Chương 9: Tàng Thư Các
 10. Q.1 - Chương 10: Kim Thủy Chiến Kỹ
 11. Q.1 - Chương 11: Chiến Kỹ Điên Phong
 12. Q.1 - Chương 12: Phụ Thân Phản Gia
 13. Q.1 - Chương 13: Lục Tằng Bích Chướng
 14. Q.1 - Chương 14: Nhận Bì Thuật
 15. Q.1 - Chương 15: Đệ Thất Tầng
 16. Q.1 - Chương 16: Thông Tập Phạm
 17. Q.1 - Chương 17: Tùng Lâm Chi Ngộ
 18. Q.1 - Chương 18: Đệ Nhất Thứ Bác Sát.
 19. Q.1 - Chương 19: Tử Nhân Tài.
 20. Q.1 - Chương 20: Từ Gia Bảo
 21. Q.1 - Chương 21: Thuận Lợi Phản Gia.
 22. Q.1 - Chương 22: Khai Sơn Tam Thập Lục Thức.
 23. Q.1 - Chương 23: Tái Độ Tiến Giai.
 24. Q.1 - Chương 24: Niên Sơ Giác Kỹ
 25. Q.1 - Chương 25: Thủy Hỏa Tương Khắc
 26. Q.1 - Chương 26: Thủy Kim Công Pháp
 27. Q.1 - Chương 27: Chiến Nhi Thắng Chi.
 28. Q.1 - Chương 28: Tọa Vị Biến Hóa
 29. Q.1 - Chương 29: Tiên Thiên Chiến Kỹ
 30. Q.1 - Chương 30: Thực Thoại Thực Thuyết.
 31. Q.1 - Chương 31: Đố Kỵ Chi Tâm.
 32. Q.1 - Chương 32: Bát Tầng Điên Phong
 33. Q.1 - Chương 33: Tấn Thăng Đệ Cửu Tầng
 34. Q.1 - Chương 34: Đại Thọ Trình Gia.
 35. Q.1 - Chương 35: Huyền Thành
 36. Q.1 - Chương 36: Lôi Đài
 37. Q.1 - Chương 37: Kỹ Soa Nhất Trù
 38. Q.1 - Chương 39: Ngờ Vực Vô Căn Cứ.
 39. Q.1 - Chương 40: Hạ Thọ
 40. Q.1 - Chương 41: Thọ Yến.
 41. Q.1 - Chương 42: Âm Thầm Giao Dịch.
 42. Q.1 - Chương 43: Truy Sát
 43. Q.1 - Chương 44: Thiên Niên Huyết Sâm..
 44. Q.1 - Chương 45: Từ Gia Kỳ Công.
 45. Q.1 - Chương 46: Ngoại Lại Cường Hào.
 46. Q.1 - Chương 47: Hoàng Tước Tại Hậu
 47. Q.1 - Chương 48: Sai Trắc.
 48. Q.1 - Chương 49: Liên Nhân.
 49. Q.1 - Chương 50: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn.
 50. Q.1 - Chương 51: Linh Thú.
 51. Q.1 - Chương 52: Cự Mãng Phản Phệ.
 52. Q.1 - Chương 53: Tiên Thiên Dương Oai.
 53. Q.1 - Chương 54: Truyền Đao.
 54. Q.1 - Chương 55: Trình Gia Cầu Viện
 55. Q.1 - Chương 56: Hiểu Lầm.
 56. Q.1 - Chương 57: Bao Vây Tiêu Diệt.
 57. Q.1 - Chương 58: Báo Thù.
 58. Q.1 - Chương 59: Cửu Tầng Đỉnh Phong.
 59. Q.1 - Chương 60: Trạng Thái Thần Kỳ.
 60. Q.1 - Chương 61: Thập Tầng Đỉnh Cao.