Trinh Quán Nhàn Nhân (Convert)

 • Mô Tả
  Đại Đường Trinh Quán, thiên hạ tĩnh bình, núi sông tráng lệ, chú ý Lý thị.

  Lý Tĩnh Bắc kích Đột Quyết, Thái Tông Đông chinh Triều Tiên, quân tiên phong quá lớn, uy phục tứ hải. Đợi từ đầu, trọng chỉnh xưa cũ núi sông. Công thần bức họa trước, Lí Uyên gảy đần Tỳ Bà độc buồn vô cớ, Lăng Yên trên lầu các, Lý Thế Dân say mèm nhẹ nhàng vũ gió xuân.

  Trung Quốc trong lịch sử rất tráng lệ, rất bàng bạc, rất hăng hái niên đại trong, Trường An cố đô bên ngoài, một vị thô y lậu áo thiếu niên lang nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong Hoàng Thành, lộ ra dáng tươi cười. . .
  Click để mở rộng...
  Đại Đường Trinh Quán, thiên hạ tĩnh bình, núi sông tráng lệ, chú ý Lý thị. Lý Tĩnh Bắc kích Đột Quyết, Thái Tông Đông chinh Triều Tiên, quân tiên phong quá lớn, uy phục tứ hải. Đợi từ đầu, trọng chỉnh xưa cũ núi sông. Công thần bức họa trước, Lí Uyên gảy đần Tỳ Bà độc buồn vô cớ, Lăng Yên trên lầu các, Lý Thế Dân say mèm nhẹ nhàng vũ gió xuân. Trung Quốc trong lịch sử rất tráng lệ, rất bàng bạc, rất hăng hái niên đại trong, Trường An cố đô bên ngoài, một vị thô y lậu áo thiếu niên lang nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong Hoàng Thành, lộ ra dáng tươi cười. . .

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2 : Thịnh thế dân phong
 2. Chương 3 : Bạch bích vi hà (*dính chưởng)
 3. Chương 4 : Tạm qua cửa ải khó
 4. Chương 5 : Nói chuyện lý tưởng
 5. Chương 6 : Vương gia bạn xấu
 6. Chương 7 : Trời giáng tai họa bất ngờ
 7. Chương 8 : Yêu nghiệt mọc lan tràn
 8. Chương 9 : Thử trị bệnh đậu mùa ( thượng)
 9. Chương 10 : Thử trị bệnh đậu mùa (hạ)
 10. Chương 11 : Cơ thể sống thí nghiệm
 11. Chương 12 : Bên trên Đạt Thiên Thính
 12. Chương 13 : Dược Vương hỏi
 13. Chương 14 : Thiện nhân thiện quả
 14. Chương 15 : Phong quan thưởng điền
 15. Chương 16 : Lý Tố từ quan
 16. Chương 17 : Lời đồn đại chuyện nhảm
 17. Chương 18 : Hồ gia cự biến
 18. Chương 19 : Chim sẻ núp đằng sau
 19. Chương 20 : Địa chủ tân quý
 20. Chương 31 : Trình phủ dạ yến
 21. Chương 32 : Long thành Phi Tướng
 22. Chương 33 : Mỹ nhân như vẽ
 23. Chương 34 : Khó được hồ đồ
 24. Chương 35 : Chân chất quyền quý
 25. Chương 36 : Tái nhập Trường An
 26. Chương 37 : Hợp tác mua bán
 27. Chương 38 : Đường làm quan rộng mở
 28. Chương 39 : Hoàng đình dạ yến
 29. Chương 40 : Thơ kinh bốn tòa
 30. Chương 41 : Đông Dương mua thơ
 31. Chương 42 : Họa mi thâm thiển
 32. Chương 43 : Lý phụ quăng quyển
 33. Chương 44 : Hành cung gặp chuyện
 34. Chương 45 : Hành thích có nguyên nhân
 35. Chương 46 : Bỗng nhiên sinh biến
 36. Chương 47 : Tao ngộ cưỡng ép
 37. Chương 48 : Thân hãm nhà tù
 38. Chương 49 : Thoát khốn muốn sống ( thượng)
 39. Chương 50 : Thoát khốn muốn sống (trung)
 40. Chương 51 : Thoát khốn muốn sống (hạ)
 41. Chương 52 : Cuối cùng đánh cược một lần ( thượng)
 42. Chương 53 : Cuối cùng đánh cược một lần (hạ)
 43. Chương 54 : Cuối cùng thoát hiểm cảnh
 44. Chương 55: Hỗn thế ma vương
 45. Chương 56: Tế thuật trải qua
 46. Chương 57: Ân tình chiết hiện
 47. Chương 58: Ngày xuân phương hoa
 48. Chương 59: Phụ nữ gặp mặt nói chuyện
 49. Chương 60: Bàn lại nhân sinh
 50. Chương 61: Kiến nắp tân phòng
 51. Chương 62: Lừa môi mã miệng
 52. Chương 63: Vô ý hiến kế
 53. Chương 64: Hoành tiệt thánh ý
 54. Chương 65: Thiếu niên anh kiệt
 55. Chương 66: Cải trang phóng hiền (trên)
 56. Chương 67: Cải trang phóng hiền (bên trong)
 57. Chương 68: Cải trang phóng hiền
 58. Chương 69: Tấu đối với hỏi sách (trên)
 59. Chương 70: Tấu đối với hỏi sách (dưới)
 60. Chương 71: Diêm dưới nghe phong