Tiên Nghịch

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn trên trang đọc truyện online.Một thiếu niên bình thường, bước vào thế giới tu tiên. Hắn làm thế nào bằng vào sức lực của chính mình từng bước tiến lên phía trước, dương danh "Tu Chân Giới".
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn trên trang đọc truyện online.Một thiếu niên bình thường, bước vào thế giới tu tiên. Hắn làm thế nào bằng vào sức lực của chính mình từng bước tiến lên phía trước, dương danh "Tu Chân Giới".

Danh Sách Chương:

 1. Q.1 - Chương 1: Ly Hương.
 2. Q.1 - Chương 2: Tiên Nhân
 3. Q.1 - Chương 3: Trắc Thí.
 4. Q.1 - Chương 4: Vô Tình.
 5. Q.1 - Chương 5: Đường Về.
 6. Q.1 - Chương 6: Lợi Thế.
 7. Q.1 - Chương 7: Lưu Thư
 8. Q.1 - Chương 8: Thạch Châu.
 9. Q.1 - Chương 9: Hạ Nhai
 10. Q.1 - Chương 10: Nhập Môn
 11. Q.1 - Chương 11: Trương Hổ
 12. Q.1 - Chương 12: Tiên Phù
 13. Q.1 - Chương 13: Trưởng Lão
 14. Q.1 - Chương 14: Dị Biến
 15. Q.1 - Chương 15: Hoài Nghi.
 16. Q.1 - Chương 16: Đệ Tử
 17. Q.1 - Chương 17: Tu Tiên
 18. Q.1 - Chương 18: Hồ Lô
 19. Q.1 - Chương 19: Trục Môn
 20. Q.1 - Chương 20: Cửu Vân
 21. Q.1 - Chương 21: Linh Đan.
 22. Q.1 - Chương 22: Tán Công
 23. Q.1 - Chương 23: Thập Vân
 24. Q.1 - Chương 24: Tu Luyện.
 25. Q.1 - Chương 25: Ngưng Khí
 26. Q.1 - Chương 26: Sát Ý
 27. Q.1 - Chương 27: Tới Chơi
 28. Q.1 - Chương 28: Tạp Vụ
 29. Q.1 - Chương 29: Dâng Tới Tận Cửa
 30. Q.1 - Chương 30: Vương Hạo
 31. Q.1 - Chương 31: Tuyết Thuỷ
 32. Q.1 - Chương 32: Giao Dịch
 33. Q.1 - Chương 33: Khẩu Quyết
 34. Q.1 - Chương 34: Tập Huấn
 35. Q.1 - Chương 35: Hậu Sơn.
 36. Q.1 - Chương 36: Thị Phi.
 37. Q.1 - Chương 37: Bốn Năm.
 38. Q.1 - Chương 38: Quang Ban
 39. Q.1 - Chương 39: Cụ Phú
 40. Q.1 - Chương 40: Khách Đến
 41. Q.1 - Chương 41: Ngô Công
 42. Q.1 - Chương 42: Ngô Công Ngộ Địch
 43. Q.1 - Chương 43: Bạn Cũ
 44. Q.1 - Chương 44: Lý Sơn
 45. Q.1 - Chương 45: Đê Tiện
 46. Q.1 - Chương 46: Lão Quái
 47. Q.1 - Chương 47: Tỷ Thí (1)
 48. Q.1 - Chương 48: Tỷ Thí (2)
 49. Q.1 - Chương 49: Tỷ Thí (3)
 50. Q.1 - Chương 50: Tỷ Thí (4)
 51. Q.1 - Chương 51: Xuất Trận (1)
 52. Q.1 - Chương 52: Xuất Trận (2)
 53. Q.1 - Chương 53: Xuất Trận (3)
 54. Q.1 - Chương 54: Xuất Trận (4).
 55. Q.1 - Chương 55: Xuất Trận (5)
 56. Q.1 - Chương 56: Xuất Trận (6)
 57. Q.1 - Chương 57: Xuất Trận (7)
 58. Q.1 - Chương 58: Kết Thúc
 59. Q.1 - Chương 59: Chất Vấn.
 60. Q.1 - Chương 60: Trưởng Lão