Tam Quốc Phong Thần Đường (Convert)

 • Mô Tả
  Đệ nhất hệ thống cùng Hàn Nặc đi vào tam quốc. Nảy sinh quan hệ như nào đọc truyện sẽ rõ!!!!
  Click để mở rộng...
  Đệ nhất hệ thống cùng Hàn Nặc đi vào tam quốc. Nảy sinh quan hệ như nào đọc truyện sẽ rõ!!!!

Danh Sách Chương:

 1. 2 - Chương 2: Tát Đậu Thành Binh
 2. 3 - Chương 3: Mộng cảnh ký ức
 3. 4 - Chương 4: Thiên Mệnh nhiệm vụ
 4. 5 - Chương 5: Đại Hiền Lương Sư
 5. 6 - Chương 6: Trọng trải qua chiến tranh trận
 6. 7 - Chương 7: Trạng Thái Gia cầm
 7. 8 - Chương 8: Xung phong hãm trận
 8. 9 - Chương 9: Lực áp Tông Viên
 9. 10 - Chương 10: Trận chém Tông Viên
 10. 11 - Chương 11: Răng nanh chợt hiện
 11. 12 - Chương 12: Lư Thực lui lại
 12. 13 - Chương 13: Chiến hậu nói chuyện
 13. 14 - Chương 14: Công bằng
 14. 15 - Chương 15: Thuộc tính đề thăng
 15. 16 - Chương 16: Mọi người tin phục
 16. 17 - Chương 17: Giáo Trường điểm binh
 17. 18 - Chương 18: Sàng chọn tinh nhuệ
 18. 19 - Chương 19: Nửa đêm đèn
 19. 20 - Chương 20: Áo tơ trắng thúc dục quyển
 20. 21 - Chương 21: Phó bản hệ thống
 21. 22 - Chương 22: Đào Viên kết nghĩa
 22. 23 - Chương 23: Quan Trương uy thế
 23. 24 - Chương 24: Thất bại trong gang tấc
 24. 25 - Chương 25: Phó bản sai biệt
 25. 26 - Chương 26: Tạo giấy in
 26. 27 - Chương 27: Văn minh truyền bá
 27. 28 - Chương 28: Đổng Trác đột kích
 28. 29 - Chương 29: Hán quân công thành
 29. 30 - Chương 30: Nội ứng ngoại hợp
 30. 31 - Chương 31: Chém giết Phàn Trù
 31. 32 - Chương 32: Bộ binh công thành
 32. 33 - Chương 33: Vũ tiễn thu gặt
 33. 34 - Chương 34: Tái khởi biến cố
 34. 35 - Chương 35: Cuối cùng tổng tiến công
 35. 36 - Chương 36: Tinh chế trường thương
 36. 37 - Chương 37: Cửa thành cáo phá
 37. 38 - Chương 38: Trận chiến mở màn Đổng Trác
 38. 39 - Chương 39: Phá Quân Mệnh Tinh
 39. 40 - Chương 40: Đổng Trác Triệt Binh
 40. 41 - Chương 41: Thanh Long Kích thành
 41. 42 - Chương 42: Thần binh hình thức ban đầu
 42. 43 - Chương 43: Dĩnh Xuyên tin tức
 43. 44 - Chương 44: Hoàng Cân thế cục
 44. 45 - Chương 45: Thái Bình Yếu Thuật
 45. 46 - Chương 46: Lực Sĩ dịch nguyền rủa
 46. 47 - Chương 47: Chuyển Sinh nguyên do
 47. 48 - Chương 48: Truyện Phong Thần nói
 48. 49 - Chương 49: Công đức Nhân Quả
 49. 50 - Chương 50: Lần đầu triệu hoán
 50. 51 - Chương 51: Lại thấy Tam Anh
 51. 52 - Chương 52: Đêm mưa bôn tập
 52. 53 - Chương 53: Thắng lợi dễ dàng cửa thành
 53. 54 - Chương 54: Đột nhiên gây khó khăn
 54. 55 - Chương 55: Công chiếm Cự Lộc
 55. 56 - Chương 56: Thành Chủ hệ thống
 56. 57 - Chương 57: Mới hệ thống
 57. 58 - Chương 58: Gánh nặng đường xa
 58. 59 - Chương 59: Lệnh phù công năng
 59. 60 - Chương 60: Di chuyển Cự Lộc
 60. 1 - Chương 61: Cắm rễ Cự Lộc