Phàm Nữ Tiên Hồ Lô (Convert)

 • Mô Tả
  Phàm nhân thiếu nữ Mạc Thanh Trần, là tư chất thấp bốn hệ Ngụy linh căn, tu chân hành trình từng bước gian khổ.

  May mắn tùy thân hồ lô rượu, có thể thúc linh thảo, có thể... Vì nàng mở ra một cái Thông Thiên môn.

  Mà lại xem bình thường thiếu nữ như thế nào mang theo Tiên Hồ Lô, chơi chuyển tu chân đại lục, đạp vào Vấn Thiên hành trình!
  Click để mở rộng...
  Phàm nhân thiếu nữ Mạc Thanh Trần, là tư chất thấp bốn hệ Ngụy linh căn, tu chân hành trình từng bước gian khổ. May mắn tùy thân hồ lô rượu, có thể thúc linh thảo, có thể... Vì nàng mở ra một cái Thông Thiên môn. Mà lại xem bình thường thiếu nữ như thế nào mang theo Tiên Hồ Lô, chơi chuyển tu chân đại lục, đạp vào Vấn Thiên hành trình!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thân thế thán thê lương
 2. Chương 2: Khi còn bé tình nghĩa trường
 3. Chương 3: Nơi nào kiếm tiên hương
 4. Chương 4: Sắc Thanh Trần bất nhiễm
 5. Chương 5: Đi ngụy phương tồn thực
 6. Chương 6: Dưới cây phần thưởng hào quang
 7. Chương 7: Mộc bên trên có mây cành
 8. Chương 8: Kiêu nữ tươi đẹp như dương
 9. Chương 9: Nơi nào được thanh tịnh
 10. Chương 10: Khó khăn nhất khấu tiên môn
 11. Chương 11: Lang nhiều thịt lại thiếu
 12. Chương 12: Phá sóng dũng làm thuyền
 13. Chương 13: Thanh mộ vùi anh cốt
 14. Chương 14: Men say vừa vặn ngủ
 15. Chương 15: Mới nếm thử linh tửu hương
 16. Chương 16: Tiên nhưỡng địch tâm địa
 17. Chương 17: Ngựa tre quấn Thanh Mai
 18. Chương 18: Dẫn khí khó nhập vào cơ thể
 19. Chương 19: Không biết làm sao duy nhất đánh bạc
 20. Chương 20: Phản bụi lầm tiên cơ
 21. Chương 21: Đùa giỡn thiết bàn đào yến
 22. Chương 22: Không nhìn được buồn tư vị
 23. Chương 23: Lục con kiến mới phôi rượu
 24. Chương 24: Lại thấy Băng Tuyết sắc
 25. Chương 25: Phục nghe thấy dạ tiếng khóc
 26. Chương 26: Trong nội đường dấu tuế nguyệt
 27. Chương 27: Trong các tàng mật kinh
 28. Chương 28: Tiếc tặng hộ thân châu
 29. Chương 29: Ám nghe nhân duyên sự tình
 30. Chương 30: Mừng đến mộc Khôi Lỗi
 31. Chương 31: Ngàn năm độ Vong Xuyên
 32. Chương 32: Mục thanh nhìn quanh phi
 33. Chương 33: Mảnh lời nói Mạc gia sự tình
 34. Chương 34: Hồng bùn Tiểu Hỏa lô
 35. Chương 35: Còn chờ thừa lúc Hoàng Hạc
 36. Chương 36: Sợ kinh thiên thượng nhân
 37. Chương 38: Cuối năm trận thi đấu nhỏ thử
 38. Chương 38: Biết mặt khó tri tâm
 39. Chương 39: Lan hoa phất huyệt thủ
 40. Chương 40: Thiên Đạo cuối cùng thù cần
 41. Chương 41: Dùng trứng khó kích thạch
 42. Chương 42: Dạ phóng Hoa Thiên Thụ
 43. Chương 43: Thổi Lạc Tinh như mưa
 44. Chương 44: Thoát phàm Minh Tâm mục
 45. Chương 45: Thần thức vượt xa người thường người
 46. Chương 46: Hồ lô khác thường chỗ
 47. Chương 47: Túi có thể ẩn nấp Càn Khôn
 48. Chương 48: Biết khó mà lui chi
 49. Chương 49: Gió thu gặp ngọc lộ
 50. Chương 50: Một đánh bạc không nói đùa
 51. Chương 51: Lạc Hoa theo nước chảy
 52. Chương 52: Đại biến vân sơ khởi
 53. Chương 53: Đều có gây hấn người
 54. Chương 54: Cơ quan khó tính toán tường tận
 55. Chương 55: Phốc sóc phục mê ly
 56. Chương 56: Kỳ ngọc tố lưu quang
 57. Chương 57: Tuế nguyệt khó tĩnh tốt
 58. Chương 58: Ác mộng kinh tâm hồn
 59. Chương 59: Nhàn nhạt hương Nhiễm Y
 60. Chương 60: Bách Hoa mất nhan sắc