Mạt thế nhiệm vụ hệ thống (Convert)

 • Mô Tả
  Ngươi muốn biết vì sao hùng bá nhất phương khủng long sẽ tiêu thất sao? Ngươi muốn biết vì sao Địa Cầu từng có băng hà thế kỷ sao? Ngươi muốn biết vì sao Hậu Nghệ biết tiến hành bắn mặt trời sao?

  Địa Cầu lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính mạt thế thời đại, một cái bị thần lựa nhân loại đem mang ngươi phá giải đây một loạt vấn đề, cứu vớt thế giới không phải nói nói mà thôi.
  Tên tiếng trung: 末世之任务系统 - http://www.uukanshu.com/b/37233/
  Click để mở rộng...
  Ngươi muốn biết vì sao hùng bá nhất phương khủng long sẽ tiêu thất sao? Ngươi muốn biết vì sao Địa Cầu từng có băng hà thế kỷ sao? Ngươi muốn biết vì sao Hậu Nghệ biết tiến hành bắn mặt trời sao? Địa Cầu lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính mạt thế thời đại, một cái bị thần lựa nhân loại đem mang ngươi phá giải đây một loạt vấn đề, cứu vớt thế giới không phải nói nói mà thôi. Tên tiếng trung: 末世之任务系统 - http://www.uukanshu.com/b/37233/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1:: Mạt thế phủ xuống tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh h
 2. Chương 2:: Tra xét thuật tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 3. Chương 3:: Ba lô mở ra tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 4. Chương 4:: Gió xoáy chém tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 5. Chương 5:: Thoáng hiện tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 6. Chương 6:: Tọa sơn quan hổ đấu tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh h
 7. Chương 7:: Trò chơi hệ thống mở ra tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ả
 8. Chương 8:: Yêu tinh tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 9. Chương 9:: Yêu tinh thủ lĩnh tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 10. Chương 10:: Đẫm máu 1.kiếm khách tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh
 11. Chương 11:: Chuyển chức nhiệm vụ tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh
 12. Chương 12:: Xa xỉ nhiệm vụ tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 13. Chương 13:: Tiến công chim muông chợ (một) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả:
 14. Chương 14: Tiến công chim muông chợ (2) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 15. Chương 15:: Tiến công chim muông chợ (ba) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 16. Chương 16:: Thuần hóa Thương Hải Chi Ưng tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 17. Chương 17:: Chuyển chức thành công tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh
 18. Chương 18:: Đánh chết Tạ Khải tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh h
 19. Chương 19:: Bộ xương khô 1.kiếm khách tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 20. Chương 20:: Bộ xương khô pháp sư tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh
 21. Chương 21:: Bộ xương khô cung tiến thủ tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 22. Chương 22:: Bộ xương khô Shaman tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh h
 23. Chương 23:: Thị Bảo Long tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh hồng
 24. Chương 24:: Chiến chuẩn bị trước tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ản
 25. Chương 25: Chiến chuẩn bị trước (hai) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 26. Chương 26: Thôn trang thủ vệ chiến (một) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 27. Chương 27: Thôn trang thủ vệ chiến (hai) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 28. Chương 28: Thôn trang thủ vệ chiến (ba) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 29. Chương 29: Thôn trang thủ vệ chiến (bốn) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: M
 30. Chương 30: thôn trang thủ vệ chiến (5) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 31. Chương 31: Thôn trang thủ vệ chiến (6) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 32. Chương 32: Thôn trang thủ vệ chiến (7) tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 33. Chương 33:: Chiến hậu trùng kiến tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh
 34. Chương 34:: Độ thuần thục công năng tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị
 35. Chương 35:: Đóng đinh hồn 7 kiếm tiểu thuyết: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống tác giả: Mị ảnh