Huyền Giới Chi Môn (Convert)

 • Mô Tả
  Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

  Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

  Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.

  Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.

  Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.

  Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.
  Tên tiếng trung: 玄界之门 - http://www.qidian.com/Book/3676417.aspx
  Click để mở rộng...
  Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên. Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu. Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện. Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết. Tên tiếng trung: 玄界之门 - http://www.qidian.com/Book/3676417.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Làng chài thiếu niên
 2. Chương 2: Bạng nữ tặng châu
 3. Chương 3: Trân di
 4. Chương 4 : Trang viên
 5. Chương 5: Lệ Thương Hải
 6. Chương 6: Dị biến
 7. Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả
 8. Chương 8: Cổ miếu gặp thi
 9. Chương 9 : Trảm thi
 10. Chương 10: Ngô gia
 11. Chương 11: Ẩu đả
 12. Chương 12: Dũng Bất Khả Đương
 13. Chương 13: Liêu Hỏa thương pháp cùng Nhật Nguyệt Nhận
 14. Chương 14: Vương Thiên Hào
 15. Chương 15: Kim Ngọc Trân
 16. Chương 16: Kim Ti Thử
 17. Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ
 18. Chương 18: Tiến giai
 19. Chương 19: Hậu Thổ Chi Thể
 20. Chương 20: Khiêu chiến
 21. Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm
 22. Chương 22: Nghiền ép
 23. Chương 23: Thứ nhất Võ Đồ
 24. Chương 24: Tầm Mạch sứ giả
 25. Chương 25: Thạch Hầu phế mạch
 26. Chương 26: Lĩnh ngộ khí cảm
 27. Chương 27: Mộng viên
 28. Chương 28: Thị lực dị biến
 29. Chương 29: Tử Cương Cung
 30. Chương 30: Ý rời đi
 31. Chương 31: Phong Hỏa Đồng
 32. Chương 32: Ngộ sát
 33. Chương 33: Bỏ mạng mà chạy
 34. Chương 34: Thanh Phong Câu
 35. Chương 35: Rừng rậm truy đuổi
 36. Chương 36: Cường cung diệt địch
 37. Chương 37: Rừng rậm giết địch
 38. Chương 38: Ưng Phi Cửu Thiên
 39. Chương 39: Tính giết ngày kia
 40. Chương 40 : Ưng Khuyển song hiện
 41. Chương 41: Liều mạng
 42. Chương 42: Sinh tử một đường
 43. Chương 43: Diệp Hồng Dược
 44. Chương 44: Huyền Tử Lệnh
 45. Chương 45: Lâu thuyền
 46. Chương 46: Đi nhầm vào phó xe
 47. Chương 47: Nanh ác hiển hiện
 48. Chương 48: Kim Tiểu Sai
 49. Chương 49: Hắc Ma Thập Tam Phong
 50. Chương 50: Chu Cuồng
 51. Chương 51: Hắc Viêm lệnh
 52. Chương 52: Chặn đường
 53. Chương 53: Toái Thạch đối với Phá Ngọc
 54. Chương 54 : Anh Vũ
 55. Chương 55: Bàn Nhược Thiên Tượng Công
 56. Chương 56: Thoát Thai Quyết
 57. Chương 57: Hồn Sư
 58. Chương 58: Chân khí
 59. Chương 59: Trong mộng ông lão
 60. Chương 60: Thối Cốt Đan